Pilot Kristian Roine

Kristian Roine WGC2018
Kraj Finlandia
IGC Ranking Position 115